Merking av kjemikalier

Alle farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. Etikettene skal merkes etter CLP/GHS-standarden (global harmonisering) og standarden BS5609 til utenlandsk transport. Etikettene må være resistente mot aggressive kjemikalier, tåle tøffe miljøer og være motstandsdyktig mot sol, vær og vind. StrongPoint produserer etiketter med materiale som tilfredsstiller de ulike merkestandardene.

Merking av kjemikalier

CLP/GHS-standarden

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. CLP-forordningen bygger på FN sitt globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

GHS, som ble innført den 1. juni 2015, står for «Global Harmonisert System» og er standarden for klassifisering, merking og emballering av kjemiske produkter og blandinger. Systemet er utviklet av FN for å innføre felles vurderingskriterier og farekommunikasjon av kjemikalier over hele verden, for å redusere mulig risiko for menneskers og dyrs helse og miljø.

BS5609-sertifisering

Bedrifter som fremstiller kjemikalier til utenlandsk transport, må også overholde den britiske BS5609-standarden. Det er en forutsetning for å oppå IMDG-sertifisering (International Maritime Dangerous Goods) (internasjonal sertifisering for sjøtransport av farlig gods).

Opplysninger på GHS-etiketten

1. Produktnavn
2. Signalord
3. Faresetning
4. Piktogrammer
5. Leverandørnavn
6. Sikkerhetssetninger

Piktogrammer

Kronisk helsefare

Kronisk helseskader som; kreft, DNA-skader og skader på forplantningsevne (CMR). Spesifikk organtoksiditet, enkel og gjentatt eksponering. Respiratorisk følsomhet. Akutt: Aspirasjonsfare.

Akutt giftig

Akutt giftighet for alle eksponeringsveier (oralt, dermalt og ved innånding)

Eksplosjonsfarlig

Eksplosiver, faste, flytende og gass, samt visse organiske peroksider

Brannfarlig

Brannfarlige faste stoffer, gasser og væsker, samt visse organiske peroksider

Oksiderende

Alle oksiderende stoffer og væsker, samt gass i verste kategori.

Helsefare

Akutt giftighet. Hud- og øyeirritasjon, hudfølsomhet. Spesifikk organtoksiditet, enkel eksponering (luftveisirritasjon og narkotisk effekt).

Miljøfare

Akutt eller kronisk farlig for vannmiljøet.

Gass under trykk

Gass under trykk (flytende, nedkjølt og oppløst, samt kombinasjoner av dette)

Etsende

Metalletsende og hudetsende. Meget skadelig for øynene.

Etikettløsninger

Biobasert PE

Miljøvennlige biobaserte PE-etiketter

MarbleBase

Etiketter laget av marmor og PE

ThinkThin™ Films

Tynnere etikettmateriale. Flere etiketter, mindre avfall

rPet og rBG bakpapir

Miljøvennlig bakpapir

Resirkulert rPE

Resirkulerte PE-etiketter

rPP

Resirkulerte PP-etiketter

rMC FSC

Miljøvennlige papiretiketter

CleanFlake™

Miljøvennlige etiketter for resirkulering av flasker

Standard linerless

Linerless systemet er en miljømessig løsning og et alternativ til selvklebende etikettløsninger.

Spesial-linerless

Linerless systemet er en miljømessig løsning og et alternativ til selvklebende etikettløsninger.

Coverall etiketter
Coverall / Cover-Up etiketter

Gjenbruke emballasje ved å dekke over gammel informasjon.

Piggyback etiketter
Piggyback etiketter

Flerlagsetikett hvor den øverste etiketten kan tas av og festes på et nytt sted.

Vis mer

Siste nytt fra StrongPoint

Kontakt oss

Din registrering har blitt sendt til oss!

FORTSETTE